Čistenie brehov rieky Rajčanka pri príležitosti Dňa Zeme

Čistenie brehov rieky Rajčanka pri príležitosti Dňa Zeme

Zvyšovať environmentálne povedomie a upriamovať pozornosť na problémy, ako sú globálne otepľovanie, zoslabovanie ozónovej vrstvy, kontaminácia vôd, produkcia odpadov, je cieľom Dňa Zeme, ktorý si ľudia na celom svete rôznymi aktivitami pripomínajú už viac ako 50 rokov. Tento deň si každoročne pripomína viac ako miliarda ľudí. Áno, miliarda! Oficiálna webová stránka ku Dňu Zeme hovorí, že „Deň Zeme je všeobecne uznávaný ako najväčší svetský sviatok na svete".

Pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme sme zorganizovali akciu zameranú na čistenie a skrášlenie okolia rieky Rajčanka v lokalite susediacej s našou prevádzkou na Kamennej ulici v Žiline. Vybavení rukavicami a vrecami sa dobrovoľníci z radov zamestnancov spoločnosti VÁHOSTAV - SK pustili do čistenia brehu rieky. Spolu sa nám tak podarilo vyčistiť veľkú časť brehu tejto krásnej rieky a vyzbierali sme množstvo rôzneho odpadu od tradičných plastových fliaš, skla, polystyrénu až po rôzne kuriozity.

Rajčanka je vodný tok prameniaci v Strážovských vrchoch, ľavostranný prítok Váhu dlhý 47,5 kilometra. Do vodného toku sa dostáva množstvo odpadových látok. Patria sem aj produkty ľudskej činnosti, ktoré sa v rámci takýchto aktivít usilujeme odstrániť. Chráňme naše prostredie a prírodu, nevyužívajme ju ako smetný kôš! Aj odpad má svoje miesto, a tým nie je ani príroda ani breh rieky.

Autor: RNDr. Marek Varga

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: