web ttl vhs

Tvorba budúcnosti zo skúseností minulosti

Ku dňu 01.07.2024 dochádza k zmene obchodného mena spoločnosti. Nové obchodné meno: VÁHOSTAV, a.s.

Naša činnosť

Prostredníctvom vlastných výrobných stredísk a v spolupráci s našimi dcérskymi spoločnosťami realizujeme zložité a vysoko technicky náročné projekty s využitím nových technológií. Náš výrobný program je zameraný na

Manažérske systémy

Princípy udržateľného rozvoja, ktoré sa dotýkajú hospodárskych, spoločenských a environmentálnych otázok sú zakotvené v našej obchodnej stratégii. Tomuto poslaniu sme podriadili aj zásady systémov manažérstva.

Kvalita

STN EN ISO 9001: 2016

Bezpečnosť

STN EN ISO 45001: 2019
Bezpečný podnik

Environment

STN EN ISO 14001: 2016
Schéma EMAS

Predmetom systému integrovaného manažérstva je "Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, najmä dopravných, inžinierskych, vodohospodárskych, priemyselných, ekologických, bytových a občianskych“

Spokojní zákazníci

logo nds
logo svp
logo ksk
logo vv
logo ssc
logo zsk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: