Predstavenstvo spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti

Úlohou predstavenstva je riadiť spoločnosť, pričom nesie zodpovednosť za dosiahnutie cieľov a výsledkov spoločnosti, ako aj za zabezpečenie jej stratégie a firemnej politiky vo všetkých jej oblastiach.

Predstavenstvo spoločnosti VÁHOSTAV - SK má troch členov.

JUDr. Jiři Skuhra
predseda predstavenstva

Ing. Eva Chudícová, MBA
člen predstavenstva

Ing. Richard Púček
člen predstavenstva

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: