Manažérske systémy

Manažérske systémy

Spoločnosť VÁHOSTAV - SK pre riadenie svojich postupov a procesov a pre ich neustále zlepšovanie využíva systémové rámce stanovené medzinárodnými normami pre oblasť kvality produktov a služieb, environmentálnej výkonnosti a bezpečnosti na pracovisku.

Našou víziou je stabilita spoločnosti, posilnenie konkurencie schopnosti, udržanie vysokého stupňa kvality vo všetkých našich činnostiach, plnenie požiadaviek z oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tým vybudovanie a udržanie si dôvery zákazníkov a zainteresovaných strán.

V roku 1997 spoločnosť prijala strategické rozhodnutie na zavedenie systému manažérstva kvality a podnikla konkrétne kroky ovplyvňujúce rozličné potreby, konkrétne ciele, poskytované produkty a používané procesy s cieľom dosiahnutia najvyššej kvality dodávaných prác, čo bolo potvrdené v roku 1998 certifikátom kvality podľa medzinárodnej normy DIN EN ISO 9001: 1994. 

Uvedomovaním si zodpovednosti nielen voči svojím zákazníkom ale i voči životnému prostrediu v súvislosti s jeho znečisťovaním, v roku 2003 vrcholový manažment spoločnosti rozhodol o zmene prístupu, zvolil stratégiu, v ktorej prioritnou úlohou je zabránenie znečisteniu životného prostredia a efektívne využitie energie. Spoločnosť vypracovala a zaviedla systém manažérstva environmentu v súlade s normou ISO 14001: 1996.

V roku 2005 spoločnosť zaviedla a certifikovala i systém manažérstva BOZP podľa medzinárodného štandardu BSi OHSAS 18001. Zavedeným systémom spĺňa spoločnosť legislatívne požiadavky a svoje dobrovoľné záväzky i z oblasti ochrany bezpečnosti a zdravia svojich zamestnancov. Systém je zameraný na celkovú orientáciu riadenia, vzťahov a podnikovej stratégie v oblasti ochrany zamestnancov.

História našej spoločnosti sa začala písať v 60. rokoch minulého storočia, kedy sa začalo s budovaním vodných diel na jednotlivých povodiach slovenských riek. V súčasnosti našim hlavným predmetom činnosti je budovanie inžinierskych stavieb, konkrétne budovanie ciest, mostov, tunelov, dopravnej infraštruktúry diaľnic a železničných koridorov. Výstavbu vodohospodárskych stavieb realizujeme v menšom rozsahu. Stavby realizujeme predovšetkým na území Slovenska, aktivity však máme rozvinuté aj v zahraničí.

Chceme uplatňovať zásady udržateľného rozvoja, ktorý sa dotýka hospodárskych, spoločenských a environmentálnych otázok a princípy ktorého sú zakotvené v obchodnej stratégii a v našich každodenných rozhodnutiach a aktivitách. Tomuto poslaniu sme podriadili aj náš systém integrovaného manažérstva, ktorého zásady a ciele sú stanovené v politike. Predmetom systému integrovaného manažérstva je "Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, najmä dopravných, inžinierskych, vodohospodárskych, priemyselných, ekologických, bytových a občianskych“. V roku 2020 bola funkčnosť tohto systému a zhodnosť s požiadavkami noriem ISO 9001, 14001 a 45001 potvrdená externým auditom a certifikátom vydaným spoločnosťou SGS Slovakia, spol. s r.o.

Naším zámerom je kontinuálne a systematické zlepšovanie systému integrovaného manažérstva a tým postupná optimalizácia hospodárenia spoločnosti, zefektívnenie riadiacich procesov a zlepšenie práce manažmentu. Každý zamestnanec a osoby pracujúce v našej spoločnosti majú individuálnu zodpovednosť pri napĺňaní tejto vízie.

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvorený pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať naše environmentálne správanie. Predmetom EMAS spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a. s. je „Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, najmä dopravných, inžinierskych, vodohospodárskych, ekologických, priemyselných, bytových a občianskych.“ EMAS je zavedený v rámci celej organizačnej štruktúry spoločnosti s výnimkou strediska oceľových konštrukcií a strediska štrkovní a lomov.

Systém EMAS považujeme za silný nástroj, ktorý nám pomáha zlepšovať:

  • výkonnosť - hľadaním správnych nástrojov na zlepšenie nášho environmentálneho správania
  • dôveryhodnosť - overením procesu registrácie nezávislou treťou stranou
  • transparentnosť - poskytovaním verejne dostupných informácií o environmentálnych ukazovateľoch

Environmentálne vyhlásenie je určené pre širokú verejnosť a zainteresované strany s cieľom poskytovať informácie o dodržiavaní uplatniteľných právnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia a environmentálneho správania spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a. s. Táto verzia environmentálneho vyhlásenia je piatim vydaním a bola spracovaná na základe informácií k 06.05.2023.

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: