VHS-Asfalty

VHS-Asfalty

Spoločnosť VHS-Asfalty vznikla v roku 2019 odčlenením strediska asfaltových zmesí a konštrukčných vrstiev zo spoločnosti VÁHOSTAV - SK. Hlavným predmetom jej činnosti je pokladanie asfaltových povrchov, frézovanie asfaltových a betónových krytov, realizácia postrekov asfaltovými emulziami, zlepšovanie únosnosti zemín v podložiach a v násypoch, realizácia nestmelených a stmelených podkladových vrstiev, úprava zemín hydraulickým spojivom, strojové zametanie a čistenie komunikácií.


Kontakt

  • Korešpondenčná adresa: Horný Hričov 221, 013 42 Horný Hričov
  • Fakturačná adresa: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
  • Telefón: (+421 41) 325 4213
  • E-mail: info@vhs-asfalty.sk
  • Web: www.vhs-asfalty.sk

Skupina VÁHOSTAV

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: