Realizácii II. etapy severného obchvatu Prešova už nič nebráni

Realizácii II. etapy severného obchvatu Prešova už nič nebráni

Dňa 29.06.2023 o 8,30 bola za účasti ministra dopravy Pavla Lančariča a štátneho tajomníka rezortu Jaroslava Kmeťa, slávnostne podpísaná Zmluva o dielo na výstavbu II. etapy severného obchvatu Prešova medzi objednávateľom Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. a zhotoviteľom „Združenie R4 severný obchvat Prešova II. etapa“. Združenie tvoria spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s., TuCon, a.s, SMS, a.s., EUROVIA CS, a.s. a vedúci člen združenia EUROVIA SK, a.s. Akceptovaná zmluvná hodnota alebo cena stavby je 337 745 665,33 EUR bez DPH. Doba výstavby je 49 mesiacov, čo predpokladá ukončenie stavby v poslednom kvartáli 2027. Stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu a čiastočne z európskeho programu CEF.

Trasa rýchlostnej cesty R4 je súčasťou dopravnej siete Európskej únie TEN-T, koridoru Via Carpatia. Pokračovanie severného rýchlostného obchvatu Prešova bude mať dĺžku 10,2 kilometra. Súčasťou stavby bude aj tunel Okruhliak s dĺžkou 1,8 kilometra. Na úseku bude postavených 12 mostov so súhrnnou dĺžkou približne 1,7 kilometra, jeden zárubný múr a jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany. Vybudujú sa protihlukové steny v súhrnnej dĺžke takmer 1,5 kilometra. Preloží sa päť vodných tokov. Dažďovú vodu z vozovky odvádza dažďová kanalizácia, ktorá po prečistení cez odlučovače ropných látok zaúsťuje do recipientu alebo do retenčných nádrží.

Predmetný úsek cesty je vybavený informačným systémom, vrátane riadenia technológie tunela. Pred samotnou realizáciou sa vykoná pyrotechnický a archeologický prieskum, a následne prekládky inžinierskych sietí. Počas výstavby bude nepretržite prebiehať geotechnický monitoring. Na svahoch cestného telesa sa zrealizujú vegetačné úpravy, celá stavba bude oplotená.

Úsek II. etapy severného obchvatu Prešova bezprostredne nadväzuje na stavbu I. etapy, ktorú pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. realizuje združenie pod vedením spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s., spoločne s druhým členom združenia spoločnosťou TuCon a.s.

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: