Mesto Veľký Šariš má prvý vlastný most

Mesto Veľký Šariš má prvý vlastný most


V máji tohto roku bola ukončená a odovzdaná do užívania stavba Veľký Šariš Baratoky. Okrem výstavby novej miestnej komunikácie bolo jej súčasťou aj premostenie rieky Torysa a tri križovania s miestnymi komunikáciami.

Vytvorilo sa tak komunikačné prepojenie obytnej zóny ulice Doktora Greša s ulicou Staničná pre nákladné a osobné vozidlá, autobusy, cyklistov a chodcov a tiež priama dopravná obsluha budúcich obytných zón v meste Veľký Šariš. Rozložil sa nápor dopravy v meste, ktorá viedla cez jediný existujúci most ponad rieku Torysa, prevádzajúci cestu III. triedy v správe Prešovského samosprávneho kraja.

Sprístupnila sa tiež oblasť Baratoky, kde sa v súlade so schváleným územným plánom zóny predpokladá výrazná individuálna bytová výstavba, čo umožňuje ďalší rozvoj mesta v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Objednávateľom stavby bolo Mesto Veľký Šariš, zhotoviteľom spoločnosť VÁHOSTAV - SK, a.s. a generálnym projektantom DOPRAVOPROJEKT, a.s. Zhotoviteľ zákazku získal vo verejnom obstarávaní po víťazstve v elektronickej aukcii v roku 2021. Stavbu financoval objednávateľ z bankového úveru.

Popis stavby

Stavebný objekt SO 100-00 Miestna komunikácia zabezpečuje dopravnú obsluhu existujúcich obytných zón rodinných domov ulice Doktora Greša a budúcej výstavby obytnej zóny Baratoky, prepojením s ulicou Staničná. Ide o miestnu obslužnú komunikáciu s prvkami upokojenia dopravy funkčnej triedy C2 kategórie MO 8/40, s dĺžkou úpravy 659 m, s priečnym sklonom 2,5% v celej dĺžke trasy.

Smerové vedenie trasy aj výškové pomery sú navrhnuté s ohľadom na existujúci komunikačný systém a miestne pomery. Na trase miestnej komunikácie sa nachádzajú tri úrovňové križovatky a jeden mostný objekt SO 200-00. Okrem automobilovej dopravy objekt rieši aj cyklistické a pešie komunikácie v križovatkách a pozdĺž navrhnutej trasy cesty. Chodníky majú šírku 1,5 m a cyklistický chodník má šírku 3,0 m. Úprava chodníkov je situovaná v križovatke ulice Doktora Greša a v križovatke ulice Sabinovská. V miestach predpokladaných priechodov pre chodcov a cyklistov sa zrealizovala bezbariérová úprava.

Odvodnenie povrchu asfaltovej vozovky je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom komunikácie. Povrchová voda z vozovky je odvádzaná po stranách komunikácie po telese svahu do dláždených priekop. Priekopy budú vyústené na svahy koryta rieky Torysa.

Zrealizovali sa tri úpravy priesečných križovatiek:

  • v km 0,035 križovatka „Dr. Greša“: Vetva „A“ dĺžky 12,0 m, Vetva „B“ dĺžky 35,0 m
  • v km 0,360 križovatka „Sabinovská“: Vetva „C“ dĺžky 10,0 m - Vetva „D“ dĺžky 11,0 m
  • v km 0,625 križovatka „Staničná“: Vetva „E“ dĺžky 8,5 m, Vetva „F“ dĺžky 21,0 m

V úseku km 0,366 – 0,617 vpravo je situovaný cyklistický chodník šírky 3,0 m v združenom priestore cesty s bezpečnostným odstupom 0,75 medzi vodiacimi prúžkami cesty a cyklochodníka. Do bezpečnostného priestoru sa osadili trvalé dopravné gombíky na bezpečnostné oddelenie dopravy od cyklistov a chodcov.

Obr. 1: SO 100-00 Miestna komunikácia s cyklochodníkom a SO 620-00 Verejné osvetlenie, v pozadí SO 200-00 Most Baratoky

Stavebný objekt SO 200-00 Most Baratoky premosťuje rieku Torysu, ktorej koryto je v predmetnom území upravené pre prietok Q100 na úrovni 295 m3/s. Prevádzaná komunikácia na moste je miestna komunikácia MO 8/40 s voľnou šírkou vozovky medzi zábradliami 7,50 m a priečnym sklonom 2,5 %. Smerovo sa nachádza v priamej, pozdĺžny sklon v mieste mosta je vo vrcholovom oblúku R=1500 m so stúpaním 2,1% pri opore č. 1 a s klesaním -2,3% pri opore č. 3. Vzhľadom na charakter prekážky bol mostný objekt navrhnutý ako dvojpoľový, jednopodlažný, s hornou mostovkou. Celková dĺžka mosta je 71,30 m.

Obr. 2: SO 200-00 Most Baratoky

Stavebná výška mosta je 2,39 m. Šírka ľavostrannej a pravostrannej rímsy je 0,80 m. Spodná stavba mosta je tvorená dvoma oporami a jednou medziľahlou podperou, založenými hlbinne pomocou veľkopriemerových pilót priemeru 900 mm. Opory sú navrhnuté ako úložné prahy a podpera ako stenová s rozmermi 6,0 m x 1,5 m výšky 6,0 m. Nosná konštrukcia staticky pôsobí ako spojitý dvojpoľový nosník a tvorí jeden dilatačný celok dĺžky 61,2 m, s pevným uložením na podpere č. 2. Je monolitická z dodatočne predpätého betónu, tvorená dvojpoľovým nosníkom s rozpätiami jednotlivých polí 40,0 + 20,0 m.

Nosná konštrukcia v priečnom smere je jednotrámová s obojstrannými konzolami. Výška nosnej konštrukcie je 1,5 m, pričom smerom k podpere č. 2 je tvorená nábehom až do výšky 2,3 m. Na oporách aj podpere je nosná konštrukcia uložená na dvojicu hrncových ložísk s teflónovou klznou vložkou. Výstavba nosnej konštrukcie sa realizovala technológiou betonáže na pevnej podpernej skruži v jednej etape. Naraz bolo uložené 408 m3 betónovej zmesi.

Obr. 3: Pevná podperná skruž v rámci výstavby SO 200-00 Most Baratoky

Stavebný objekt 620-00 Verejné osvetlenie zabezpečuje osvetlenie dotknutej komunikácie s mostom. Je napojené z existujúceho nadzemného rozvodu VO. Ide o jednostrannú osvetľovaciu sústavu na oceľových stožiaroch výšky 8 m, v celkovom počte 16 ks.

Záver

Vzhľadom na termíny nadobudnutia právoplatností stavebných povolení jednotlivých stavebných objektov sa najskôr začal realizovať most a následne v priebehu roku 2022 aj miestna komunikácia, vrátane troch križovaní a verejného osvetlenia. Zhotoviteľ práce nezastavil ani v období neočakávaného nárastu cien a nedostatku materiálov, ktorý vznikol v súvislosti s pandémiou COVID a vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine. Bolo to možné aj vďaka konštruktívnemu prístupu objednávateľa, s ktorým zhotoviteľ našiel primerané riešenie vzniknutej situácie. Aj preto mohla byť stavba odovzdaná do užívania v miernom predstihu, čo určite potešilo všetkých obyvateľov mesta Veľký Šariš.

Autor: Ing. Mojmír Štefanec; Obchodný riaditeľ divízie Slovensko

Zdroje:
[1] VÁHOSTAV - SK, a.s. (vrátane obr. 1, 2, 3)
[2] DOPRAVOPROJEKT, a.s. (Dokumentácia na vykonanie prác)

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: