Od novembra 2023 po ceste II/547 rýchlejšie a bezpečnejšie

Od novembra 2023 po ceste II/547 v úseku od Košickej Belej až za priehradu Ružín rýchlejšie a bezpečnejšie


Cesta II/547 je súčasťou cestnej siete SR v Košickom a Prešovskom kraji o celkovej dĺžke 61,780 km, so začiatkom v Košickej mestskej časti Dargovských hrdinov v križovatke s cestou I/50. Cesta prechádza cez Košickú Belú, Veľký Folkmár, Jaklovce, Margecany, Krompachy, Kolinovce, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie a končí na križovatke s cestou I/18. Rekonštruovaný úsek cesty II. triedy v dĺžke 8,847 km sa realizuje v katastrálnych územiach obcí Košická Belá, Košické Hámre, Malý Folkmár v rámci stavby s názvom „ID R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty“ a priamo nadväzuje na toho času zrealizovanú I. etapu rekonštrukcie predmetnej cesty. Úpravy pozostávajú zo zlepšenia stavu vozovky, vrátane vybudovania troch ekoduktov pre migráciu žiab v okolí priehrady Ružín, modernizácie autobusovej zastávky Zlatník s bezbariérovou úpravou na nástupištiach a vodiacim pásom pre nevidiacich, z vybudovania osvetlenia priechodov pre chodcov na zastávkach Zlatník a Košická Belá, stavebnej úpravy priepustov, výmeny a doplnenia zvodidiel a osadenie meteostanice. Cieľom navrhovaných stavebných úprav je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zvýšenie dopravného komfortu užívateľov komunikácie a predĺženie životnosti dotknutých stavebných objektov. Objednávateľom stavby je Košický samosprávny kraj a Zhotoviteľom spoločnosť VÁHOSTAV - SK, a.s. Akceptovaná zmluvná hodnota stavby je 6 155 272,56 EUR bez DPH. Výstavba prebieha od septembra 2022 a bude ukončená v novembri 2023. Stavba je financovaná zo zdrojov Európskej únie v rámci Integrovaného operačného programu IROP a z vlastných zdrojov Objednávateľa.

Obr. 1: Situácia zložitejšej časti stavby, staničenie od km 21,00 (Zlatník) až po záver úseku v km 25,409

Popis a technické riešenie stavby

Objektovú skladbu stavby tvoria stavebné objekty:

 • SO 101-01 Stavebná úprava cesty II/547 okres Košice okolie
 • SO 102 Autobusová zastávka Zlatník
 • SO 102-01 Nástupište Zlatník
 • SO 621 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Košice okolie
 • SO 651 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Košice okolie

V rámci SO 101-01 Stavebná úprava cesty II/547 - okres Košice okolie je začiatok úpravy cesty II/547 v km 16,562 a koniec v km 25,409. Zrealizujú sa práce na výmene / zosilnení krytu vozovky v stanovenom rozsahu, na výmene / doplnení záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidiel a rozšírení cestného telesa. V úsekoch, kde je šírka krajnice nedostatočná na osadenie zvodidla, sa teleso cesty rozšíri resp. sa vybuduje nový železobetónový oporný múr. Okrem toho sa v km 23,505 doplní meteorologická stanica a vykonajú sa stavebné úpravy autobusovej zastávky Zlatník a dvoch priepustov. V dotknutom úseku cesty sa na záver stavby zrealizuje v stanovenom rozsahu vodorovné dopravné značenie v retroreflexnej úprave.

Na riešenom úseku sa zrealizuje zosilnenie krytu vozovky bez frézovania t. j. pokládka novej asfaltovej vrstvy AC 11 hrúbky 50 mm s lokálnymi vysprávkami. Nová konštrukcia vozovky v dĺžke 8 492 m (km 16,562 – 23,343, km 23,550 – 24,033, km 24,181 – 25,409) sa zrealizuje v skladbe:

 Názov Parametre Hrúbka  Norma 
Asfaltový betón
Spojovací postrek
ACO 11; 50/70; II
PS; 0.50kg/m2
50 mm STN EN 13108-1
STN 73 6129
Asfaltový betón vyrovnávka
Spojovací postrek
ACL 16; 50/70; II priemerne
PS; 0.50kg/m2
40 mm STN EN 13108-1
STN 73 6129

V úsekoch s nedostatočnou únosnosťou je nutné zrealizovať aj nové konštrukčné vrstvy vozovky. Hrúbka výmeny podložia bude závislá od nameraných hodnôt únosnosti na daných úsekoch. Nová konštrukcia vozovky v dĺžke 105 m (km 24,300 – 24,375 vpravo, km 24,945 – 24,975 vpravo) sa zrealizuje v skladbe:

Názov Parametre Hrúbka Norma
Asfaltový betón ACO 11; 50/70; II 50 mm STN EN 13108-1
Spojovací postrek PS PS; 0.50kg/m2   STN 73 6129
Asfaltový betón ACL 16; 50/70; II 80 mm STN EN 13108-1
Infiltračný postrek PI; 0.70kg/m2   STN 73 6129
Cementová stabilizácia CBGM C 8/10 200 mm STN EN 14227-1
Štrkodrva ŠD fr. 0-63 200 mm STN 736126

Na riešenom úseku sa v dohodnutom rozsahu upravia zrezaním nespevnené krajnice, ktoré budú dosypané štrkodrvou frakcie 0 - 22 v hrúbke 100 mm. V km 23,276 sa zrealizuje prekrytie kalovej jamy priepustu a dobuduje sa na ňom vtokové čelo. V km 24,970 bude zrekonštruovaný priepust DN 1300. Vyspraví sa kalová jama a vtokové čelo, vybuduje sa výtokové čelo s novým zábradlím, rímsy a na kalovú jamu sa osadí nová mreža. Súčasťou opatrení je aj výmena a doplnenie cestných zvodidiel. Rozsah je stanovený v súlade s platnými predpismi a na základe obhliadky v nasledovných úsekoch:

 • km 20,475 – 20,582 vpravo, výmena a doplnenie
 • km 20,878 – 21,183 vľavo, výmena
 • km 21,554 – 21,744 vľavo, výmena a doplnenie
 • km 21,564 – 21,712 vpravo, výmena a doplnenie
 • km 22,725 – 22,800 vľavo, vpravo, výmena a doplnenie
 • km 23,035 – 23,339 vľavo, výmena a doplnenie
 • km 23,221 – 23,339 vpravo, doplnenie
 • km 23,502 – 23,903 vpravo, výmena, osadenie na opornom múre dl. 160 m
 • km 23,977 – 24,000 vpravo, doplnenie
 • km 24,200 – 25,350 vpravo, výmena a doplnenie, osadenie na opornom múre dl. 1 12 2m
 • km 24,920 – 25,026 vľavo, výmena a doplnenie
 • km 25,177 – 25,284 vľavo, výmena a doplnenie

Zvodidlá sú na jednotlivých úsekoch navrhnuté v úrovni zachytenia N2, H1 alebo H2, začiatok a ukončenie zvodidla je riešené výškovými nábehmi. Pri zvodidlách sú navrhnuté nadstavce smerového stĺpika kvôli zabezpečeniu plynulého výškového optického vedenia.

V úsekoch, kde je šírka krajnice nedostatočná na osadenie zvodidla, je nutné pre dodržanie šírky komunikácie rozšíriť cestné teleso. V takýchto úsekoch sa zrealizuje železobetónový monolitický oporný múr, založený na mikropilótach dĺžky 7,0 + 0,5 m, ktoré sú zakotvené min. 1,0 m v skalnom podloží triedy horniny R5 resp. únosnejšej triedy. Zrealizovaný bude z betónu C35/45 a vystužený oceľou triedy B 500B. Realizuje sa po dilatačných celkoch s osovou dĺžkou 13,5 m a s dilatačnými škárami hr. 20 mm. V každom dilatačnom celku sú osadené chráničky na prevedenie potrubia vyústenia bodového cestného vpustu, ktorý je osadený v cestnom telese v zmysle projektu. Sklon potrubia vedeného telesom prahu je min. 3%, s dĺžkou presahu pred líce múru 150 mm. Oporný múr je ukončený rímsou, na ktorej je osadené zábradelné zvodidlo s predpísanou triedou zadržania.

Obr. 2: Vzorový priečny rez v mieste rozšírenia cesty pomocou realizácie oporného múru

Cesta II/547 je v úseku km 21,790 – 22,140 vedená cez migračné pásmo žiab do vodnej nádrže Ružín. Každoročne bolo v tomto úseku usmrtených veľa žiab, ktoré migrujú do vôd Ružína cez komunikáciu. Z tohto dôvodu sú v tomto úseku zabudované do telesa komunikácie tri ekodukty pre bezpečnú migráciu žiab do vodnej nádrže a späť. Zrealizujú sa podchody pre žaby so systémových prvkov so štrbinami, ku ktorým bude vybudovaný navádzací systém z vodiacich stienok výšky 450 mm. Navádzací systém je navrhnutý v celkovej dĺžke 700 m (2 x 350 m) po oboch stranách komunikácie.

Obr. 3: Ekodukt s navádzacími vodiacimi stienkami, osadený v komunikácii s novým asfaltobetónovým krytom hrúbky 50 mm v jednom pruhu

Cestná meteorologická stanica je osadená a vybavená snímačmi a senzormi na meranie fyzikálnych veličín a hodnôt v zmysle TP 09/2008 a TP 10/2008 vydaných MDPT SR a umiestnená na cestnom pozemku v km 23,505 vľavo. Stanica komunikuje s technologickým serverom prostredníctvom GSM (GPRS). Namerané údaje sú zasielané na server a ďalej využívané pre zobrazenie a publikáciu účastníkov cestnej premávky prostredníctvom informačných panelov za účelom zvýšenia úrovne dopravných a bezpečnostných aspektov premávky. Namerané údaje sa zobrazujú na dispečerskom pracovisku objednávateľa resp. na internetovej stránke určenej Objednávateľom. Minimálne snímané a prenášané údaje sú:

 • Teplota vzduchu v °C
 • Teplota povrchu vozovky v °C
 • Teplota pod povrchom vozovky v °C
 • Vlhkosť vzduchu v %
 • Rýchlosť a smer vetra
 • Obrazový snímok vo formáte jpeg veľkosti minimálne 320x240 bodov
 • Analýza stavu vozovky (indikácie Suchý povrch, Mokrý povrch, Ľad, Zvyšková soľ, Orientačná výška vody na vozovke)

SO 102 Autobusová zastávka Zlatník úpravu existujúcej autobusovej zastávky Zlatník. Nachádza sa v km 21,750. Na zastávke sa zrealizuje úprava zastávkových pruhov, posun existujúceho priechodu pre chodcov do normovej polohy a zriadi sa zvislé a vodorovné dopravné značenie. Šírka zastávkového pruhu je 3,25 m. Odbočovací a pripojovací pruh na zastávku má dĺžku 25 m, dĺžka nástupišťa je 14 m. V priestore zastávok sa po zrealizovaní asfaltobetónoveho krytu zrealizuje nová poloha priechodu pre chodcov šírky 3,0 m. V rámci SO 102-01 Nástupište Zlatník sa zrealizujú obidve nástupištia na autobusovej zastávke. Šírka nástupišťa je 2,0 m. Nástupište je lemované cestným betónovým obrubníkom 250 x 150 x1 000 mm vyvýšeným 150 mm nad úroveň priľahlej vozovky. Z opačnej strany je nástupište lemované betónovým obrubníkom 50 x 200 x 1 000 mm. Konštrukcia nástupišťa je zrealizovaná zo zámkovej dlažby hr. 60 mm. V mieste priechodu pre chodcov sa znížia obrubníky v celej šírke priechodu na 20mm nad vozovkou a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na nástupišti a pred priechodom pre chodcov sú uložené reliéfne dlažby - s polguľoľovitými výstupkami v červenej farbe pre orientáciu nevidiacich. Označníky zastávok sú osadené v novej polohe.

V súvislosti s navrhovanými úpravami autobusových zastávok a vybudovaním nových priechodov pre chodcov vznikla potreba ich nasvietenia, čo rieši SO 621 Osvetlenie priechodu pre chodcov - okres Košice okolie. Priechody pre chodcov na existujúcich autobusových zastávkach Košická Belá, potoky a Zlatník sú osvetlené novými svietidlami, napájanými pomocou solárneho panela, ktorý je tak ako svietidlo, osadený na samostatnom stĺpe. Posledný stavebný objekt, SO 651 Preložka káblov Slovak Telekom - okres Košice okolie, rieši preložku a ochranu existujúcich káblov v správe Slovak Telekom, a.s., vedenými súbežne s upravovanou komunikáciou. Potreba preložky vznikla v súvislosti s rozšírením telesa cesty pomocou železobetónového prahu. Celková dĺžka trasy preložky je 353 m.

Záver

Aktuálne na stavbe prebiehajú dokončovacie práce na zvodidlách, záverečné úpravy a dosypávky krajníc a pokládka obrusnej vstvy vozovky. Až na záver bude na celej stavbe zrealizované vodorovné dopravné značenie v retroreflexnej úprave. Kým stavba dospela do tohto štádia, bolo nutné zrealizovať všetky vyššie uvedené práce, ktoré prebiehali za prevádzky na frekventovanej komunikácii II/547, vždy s vylúčením dopravy v jednom pruhu. Ako mimoriadne náročná sa ukázala realizácia prác na špeciálnom zakladaní oporných múrov na mikropilótach v úseku nad priehradou Ružín, v staničení od km 23,550 až po koniec úseku v km 25,409. Z dôvodu stiesnených pomerov na manipulačnom pruhu vylúčenej časti komunikácie, vzrastlej zelene na svahu pod komunikáciou a projektom predpísanej realizácie šikmých mikropilót musela byť nasadená vŕtačka na podvozku pásového rýpadla. Vzhľadom na rozsah to boli dve súpravy, ktoré realizovali v jednej časti vrtné práce skoro dva mesiace vo dne v noci, nonstop 24 hodín.

Obr. 4: Realizácia vŕtacích prác pre osadenie mikropilót vŕtačkou nesenou pásovým rýpadlom

Realizácia týchto prác včas bola kľúčová pre ďaľšie rozvinutie prác na betonáži železobetónového oporného múru a konštrukčných vrstvách vozoviek. V neposlednom rade, po začiatku prác „in situ“ sa miestne v rôznych častiach stavby zistili nové skutočnosti, na ktoré bolo potrebné promptne reagovať a navrhovať a dohodnúť spôsoby ich riešenia. Jednalo sa hlavne o zmenu zakladania oporného múru čo do rozsahu a dĺžky jednotlivých mikropilót, spôsobu pokládky asfaltobetónových krytov na mostných konštrukciách a realizácie konštrukčných vrstiev vozoviek v závislosti na únosnosti podložia. To sú skutočnosti, s ktorými sa zodpovedný Zhotoviteľ musí vedieť vysporiadať. Zmienené, a mnohé iné problémy stavby, boli riešené a vyriešené konštruktívnou a trpezlivou komunikáciou zúčastnených strán - Objednávateľa, prevádzkovateľa komunikácie Správou ciest KSK, Zhotoviteľa, dopravnej polície, miestnej samosprávy a ostatných dotknutých strán. Preto bude možné stavbu po zrealizovaní odovzdať v dohodnutom termíne. Naplní sa tak hlavný cieľ realizácie stavby „ID R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - časť 1: rekonštrukcia cesty“, a to zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v danom úseku cesty II/547.

Autor: Ing. Mojmír Štefanec; Obchodný riaditeľ divízie Slovensko

Zdroje:
[1] Dokumentácia pre realizáciu stavby 
[2] VÁHOSTAV - SK, a.s.
[3] www.vucke.sk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: