Výstavba a modernizácia železničnej infraštruktúry

Účasť spoločnosti VÁHOSTAV - SK na výstavbe a modernizácii železničnej infraštruktúry na Slovensku a v Českej republike


V súlade s výhľadovými cieľmi Európskej únie ohľadom zvýšenia bezpečnosti prepravy osôb a tovaru, presunu prepravy z ciest na železnicu, ale aj so zreteľom na ekologický efekt tejto dopravy sú v jej členských štátoch pripravované a následne realizované projekty zamerané na modernizáciu a výstavbu novej železničnej dopravnej infraštruktúry. Ich cieľom je zabezpečiť rýchlu, bezpečnú a spoľahlivú prepravu osôb a tovaru po železničných tratiach. V článku predstavíme železničné stavby, na ktorých sa aktívne podieľa aj spoločnosť VÁHOSTAV - SK, a.s.

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

Objednávateľom stavby sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), zhotoviteľom je združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK pod vedením spoločnosti ICM S.p.A Vicenza a s druhým členom, spoločnosťou VÁHOSTAV - SK, a.s. Zmluva o dielo sa riadi zmluvnými podmienkami „Naprojektuj a postav” podľa YELLOW FIDIC, prvého vydania Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) z roku 1999. Stavebné práce na modernizácii trate č. 126A Bratislava, hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ sú realizované na Stavbe A s názvom ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, čo predstavuje úsek z Devínskej Novej Vsi po Malacky (dĺžka 24,286 km) a úsek z Kútov po hranicu s Českou republikou za riekou Morava (dĺžka 6,81 km). V rámci Stavby B ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR sa implementuje celý úsek v dĺžke 73,516 km, pričom na traťovom úseku B.2 Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 – 68,090) zhotoviteľ vyprojektuje a zrealizuje len systém GSM-R (bez ETCS Level 2). Je to preto, aby v budúcnosti nedošlo ku kolízii s pripravovanou modernizáciou trate a implementáciou ETCS Level 2 na úseku železničnej trate Malacky (mimo) – ŽST Kúty. Ide o mimoriadne zložitú stavbu z hľadiska výkonu inžinierskej činnosti, majetkovoprávneho vysporiadania a komunikácie s miestnymi samosprávami, dotknutými tretími stranami a orgánmi štátnej správy nielen v SR, ale aj v ČR.

Obr. 1: Mostný objekt SO 12-33-04 v nžkm 74,410 (ev. km 74,386)

Stavba sa delí na ucelené časti (UČS). Aktuálne je na stavbách A a B spolu 578 stavebných objektov (SO) a 209 prevádzkových súborov (PS), čo je spolu 787 SO a PS. Tie sú zaradené v 8 UČS v časti A a v 7 UČS v časti B. Rozbeh prác stále komplikujú majetkovoprávne vysporiadanie a v mnohých prípadoch aj neadekvátne požiadavky tretích strán. Právoplatné stavebné povolenie (SP) bolo vydané na stavbe A pre časť stavby A.2.1.2 Brodské (mimo) – štátna hranica SR/ČR (sžkm 72,750 – 74,900) na slovenskej strane (UČS 12), aj na českej strane (UČS 13). Pre časť stavby A.2.1.1 (UČS 11) Brodské (mimo) – Brodské (sžkm 71,600 – 72,750) je vydané právoplatné SP v línii železničnej trate (majetok ŽSR), v prvom polroku 2024 sa očakáva vydanie SP aj pre objekty na pozemkoch iných osôb, obdobné platí aj pre časť stavby A.2.2 (UČS 10) Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,090 – 71,600). V úseku A1 sú právoplatné územné rozhodnutia (ÚR) pre UČS 01 a UČS 02 (traťový úsek Devínska Nová Ves až Zohor, železničná stanica), právoplatné SP sa očakáva v júni 2024. Pre UČS 04 ŽST Malacky (sžkm 23,200 – 25,670) sa predpokladá právoplatnosť UR v I. kvartáli 2024, SP koncom roka 2024. Inžinierska činnosť na UČS 03 Zohor (mimo) – Malacky (mimo) (sžkm 13,800 – 23,200) je prakticky zastavená z dôvodov nesúhlasného záväzného stanoviska obce Plavecký Štvrtok. Táto skutočnosť skomplikovala aj územné konanie na celej stavbe B, kde sa vydanie ÚR očakáva v marci 2024. Od konca roku 2021 prebiehajú práce na UČS 10, 11, 12 v úseku Kúty – hranica SR/ČR. Boli zrealizované výruby a prístupové cesty na slovenskej aj českej strane, prioritne k mostnému objektu SO 12-33-04 Kúty – št. hranica SR/ČR, prestavba železničného mosta v nžkm 74,410 (ev. km 74,386), ktorý preklenuje rieku Morava a je na kritickej ceste v rámci harmonogramu stavby. Po demontáži pôvodného oceľového mosta a vybúraní pôvodných opôr a pilierov počas výluky koľaje č. 2 smerom do Břeclavi boli zrealizované nové opory a piliere (založené na veľkopriemerových pilótach) a bol vysunutý nový oceľový most, na ktorý bola po vybudovaní nového železničného zvršku, trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia v predmetnom úseku presunutá doprava. Následne sa začali demontážou druhého existujúceho mosta práce v úseku vylúčenej koľaje č. 1 smerom na Kúty, ktoré pokračujú aj v čase publikovania tohto článku.

ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa

Objednávateľom stavby sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), zhotoviteľom je Združenie Kysuce, ŽSR pod vedením spoločnosti TSS Grade, a.s. a s druhým členom, spoločnosťou VÁHOSTAV - SK, a.s. Zmluva sa riadi Zmluvnými podmienkami pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom (Červená kniha), prvé vydanie z roku 1999. Začiatok stavebných prác na modernizácii trate ŽSR 127 Žilina – Čadca – Svrčinovec zastávka – Mosty u Jablunkova (CZ) je v sžkm 281,598 (nžkm 279,435), koniec stavby je v sžkm 286,535 (nžkm 284,339), po modernizácii pôjde o celkovú dĺžku 4,904 km. V rámci stavby sa časť trate presunie do novej trasy, upravia sa oblúky pomocou troch zárubných múrov, vymení sa celý železničný zvršok a v nevyhnutnom rozsahu železničný spodok, zrušia sa dva mosty, prestavajú tri a nanovo postavia dva mosty. Zrealizuje sa nové trakčné vedenie a sústava zabezpečovacích zariadení. V trase sa upravia križujúce vodné toky a preložia inžinierske siete. Súčasťou je aj nová zastávka Svrčinovec (dĺžka nástupíšť 2x 190 m) s nadúrovňovou oceľovou lávkou, prístupnou bezbariérovo. S realizáciou sa začalo v auguste 2022, aktuálne prebieha nepretržitá výluka koľaje č. 1 v úseku Čadca – hranica SR/ČR.

Stavba je v náročnom teréne s veľmi komplikovaným prístupom v celej dĺžke trasy. V súlade so zmluvnými podmienkami bol vykonaný dodatočný inžinierskogeologický prieskum, pričom na základe jeho výsledkov bolo nevyhnutné zmeniť spôsob založenia zárubných múrov SO 08-33-10 a SO 08-33-14. V dôsledku zistenej odlišnej geológie sa zmenilo zakladanie aj pri mostnom objekte SO 08-33-06, kde bolo nutné realizovať predvrty pre všetky štetovnicové steny pri zakladaní pilierov a opôr. Zároveň bola pri výkopových prácach identifikovaná nelegálna skládka odpadov, ktorú bolo nutné odstrániť ešte pred samotným začiatkom prác.

Obr. 2: Výstavba nového cestného podjazdu v nžkm 283,984

Pokračujú tiež práce na realizácii priepustov a ostatných mostných objektov v trase (SO 08-13-17), ale aj mimo trasy (SO 08-33-02). Postupne sa demontuje pôvodný železničný zvršok, káblové trasy a realizujú sa základy pod stĺpy nového trakčného vedenia.

Ekodukt D3 Zelený most Svrčinovec

Objednávateľom stavby je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., zhotoviteľom združenie Zelený most Svrčinovec pod vedením spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s. Zmluva o dielo sa riadi zmluvnými podmienkami „Naprojektuj a postav” podľa YELLOW FIDIC, prvého vydania Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) z roku 1999. Potreba vybudovania ekoduktu vznikla z dôvodu zásahu stavby Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité s priľahlou križovatkou Svrčinovec do nadregionálneho biokoridoru pre veľké šelmy a ostatnú zver, čo malo za následok jeho zúženie. Cieľom projektu D3 Zelený most Svrčinovec je zabezpečenie a zachovanie nadregionálneho terestrického biokoridoru pre veľké šelmy (medveď, rys, vlk) a ostatnú zver lokalizovanú pri obci Svrčinovec. Stavba pozostáva z dvoch častí – časť A predstavuje ekodukt nad cestou I/11 a ponad Šľahorov potok a časť B ekodukt nad medzinárodnou železničnou traťou v správe ŽSR, na ktorej súbežne prebiehajú práce v rámci vyššie opisovanej stavby ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa. V zmysle súťažného technického riešenia združenia tvoria ekodukt presypané mostné konštrukcie, klenbové oblúkové konštrukcie s jedným poľom (šírka 120 m, rozpätie 19,5 až 20,8 m), zložené z prefabrikovaných železobetónových dielcov. Spolu sa na tri klenby použije 391 prefabrikátov.

Obr. 3: Zrealizované klenby ekoduktu; vzadu na časti B v rámci SO 08-33-13 Nadchod pre zver v nžkm 282,963 nad železničnou traťou č. 127 Žilina – Čadca – Svrčinovec zastávka – Mosty u Jablunkova (CZ), vpredu na časti A nad Šľahorovým potokom SO 202-00

V rámci časti A je v tomto čase zrealizovaná nosná konštrukcia mostného objektu SO 202-00 Ekodukt nad Šľahorovým potokom a na časti B stavby nosná konštrukcia mosta SO 08-33-13 Nadchod pre zver v nžkm 282,963. Ten premosťuje už zmienenú železničnú trať č. 127 Žilina – Čadca – Svrčinovec zastávka – Mosty u Jablunkova (CZ). Ide o jednopoľový, prefabrikovaný, klenbový most zo železobetónu s presypávkou. Založený je hlbinne na vystužených veľkopriemerových pilótach s dĺžkou 14/18 m a priemerom 1,2 m. Nosnú konštrukciu tvoria prefabrikované železobetónové dielce (spolu 123 ks, licenčné prvky spoločnosti ABM Mosty, s.r.o.), vyrobené v spoločnosti VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.

Obr. 4: Montáž prefabrikovanej klenby ekoduktu na časti B v rámci SO 08-33-13 Nadchod pre zver v nžkm 282,963

Konštrukcia sa v pozdĺžnom reze skladá z dvoch stenových prvkov a vrchného oblúka. V rámci celej stavby sú zrealizované výruby, prekládky inžinierskych sietí (vodovod, plynovod, ISD, VN/NN) a do provizórneho koryta bol preložený Šľahorov potok. Pod všetkými tromi klenbami sú vybudované základové pásy vrátane špeciálneho zakladania. V závislosti od poveternostných podmienok prebiehajú zemné práce na násype ekoduktu. Stavba sa komplexne pripravuje a projektuje v režime BIM (angl. Building Information Modelling, v priamom preklade Modelovanie informácií o stavbe) ako pilotný projekt stavby dopravnej infraštruktúry v podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti.

Rekonštrukcia výpravnej budovy v ŽST Bílina

Objednávateľom stavby bola Správa železnic, s. o., zhotoviteľom združenie VÁHOSTAV – REKOP – BÍLINA pod vedením spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s. podnikajúcej v Českej republike prostredníctvom VÁHOSTAV - CZ, organizačná zložka, ktorej pracovníci aj celú výstavbu riadili. Predmetom zmluvy o dielo bola kompletná rekonštrukcia výpravnej budovy na železničnej stanici v Bíline v severných Čechách. Železničná stanica leží na trati č. 130 Děčín – Kadaň – Prunéřov, resp. 131 Ústí nad Labem – Úpořiny – Most. Železničná budova je jedinečná ukážka stavebného štýlu 60. rokov minulého storočia. Jej interiér je postavený v tzv. bruselskom štýle a hoci budova nie je pamiatkovo chránená, požiadavkou objednávateľa bolo zachovať pôvodný architektonický výraz nielen vonkajšej časti, ale aj interiéru budovy.

Obr. 5: Interiér novo zrekonštruovanej výpravnej budovy ŽST Bílina

Pred zabudovaním tak boli všetky prvky odsúhlasené architektmi objednávateľa. Celá budova bola kompletne zateplená, na streche bola zrealizovaná príprava na osadenie fotovoltických panelov. V rámci rekonštrukcie sa vybudovala úschovňa bicyklov, vznikli priestory pre obchody a služby a oddychová miestnosť pre vodiča autobusovej dopravy. V interiéri pribudli dva výťahy umožňujúce bezbariérový prístup návštevníkov a pracovníkov do vyšších poschodí. Kompletne sa vymenili vnútorné a zabezpečovacie inštalácie. Bezbariérovo sa napojili priľahlé vonkajšie spevnené plochy. Stavebné práce prebiehali od októbra 2022 do decembra 2023 bez prerušenia vlakovej prevádzky, čo kládlo zvýšené nároky na bezpečnosť pracovníkov stavby, cestujúcich a zamestnancov Českých dráh. Zákazka je stavebne ukončená, odovzdaná objednávateľovi, aktuálne sa finalizujú dokladové časti v súlade s požiadavkami zmluvy o dielo.

Rekonštrukcia výpravnej budovy v ŽST Krásna Lípa

Objednávateľom stavby je Správa železnic, s. o., zhotoviteľom spoločnosť VÁHOSTAV - SK, a.s. podnikajúca v Českej republike prostredníctvom VÁHOSTAV - CZ, organizačná zložka, ktorej pracovníci aj celú výstavbu riadia. Predmetom zmluvy o dielo je komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy na železničnej stanici v Krásnej Lípe v severných Čechách, ktorá leží na trati č. 081 v úseku Dečín – Benešov nad Ploučnicí – Rumburk. Budova nie je pamiatkovo chránená. V neobývaných podlažiach sa vytvorí ubytovacia časť s bistrom pre hostí a turistov (predmet budúceho nájmu). V rámci rekonštrukcie sa kompletne vymení existujúci krov a zrealizuje sa nový strešný plášť. Celá budova bude zateplená vrátane kompletnej výmeny výplní otvorov.

Obr. 6: Pohľad na prebiehajúcu rekonštrukciu výpravnej budovy ŽST Krásna Lípa

Vymenia sa všetky vnútorné a zabezpečovacie inštalácie, zrealizujú sa nové povrchové úpravy, výťah a informačný systém budovy vrátane oznamovania odchodov a príchodov vlakov. Priľahlé vonkajšie spevnené plochy budú bezbariérovo upravené, vybudujú sa nové parkovacie miesta a stojany pre bicykle. Stavebné práce prebiehajú bez prerušenia vlakovej prevádzky od októbra 2022 s predpokladom ukončenia v máji 2024. Následne sa v súlade s požiadavkami zmluvy o dielo sfinalizujú dokladové časti.

Záver

Vykonávanie prác na železničných stavbách, či už medzistaničných úsekoch alebo samotných železničných staniciach, nie je jednoduché. Výstavba musí prebiehať podľa jednoznačných pravidiel, vopred dohodnutých so správcom dráhy vo forme povolených výluk, pričom je s ohľadom na stanovené požiadavky  potrebné minimalizovať zdržanie prepravy osôb a tovaru. To si vyžaduje neustálu konštruktívnu komunikáciu všetkých zúčastnených strán, hlavne objednávateľa v úlohe investora a správcu dráhy, zhotoviteľa, projektanta, orgánov štátnej správy, dotknutých samospráv, majiteľov a prevádzkovateľov inžinierskych sietí a samotnej verejnosti. O to viac, ak sú kontrakty realizované podľa zmluvných podmienok „Naprojektuj a postav”. To sú všetko skutočnosti, s ktorými sa zodpovedný zhotoviteľ musí vysporiadať. Problémy sa nevyhli a nevyhýbajú ani vyššie opísaným stavbám, ale sú riešené a vyriešené k primeranej spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Autor: Ing. Mojmír Štefanec; Obchodný riaditeľ divízie Slovensko

Zdroje:
[1] VÁHOSTAV -SK, a.s.
[2] Dokumentácia pre realizáciu jednotlivých opisovaných stavieb
[3] www.zsr.sk
[4] www.ndsas.sk

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: