Protispoločenská činnosť

Protispoločenská činnosť

Vnútorný systém preverovania oznámení spoločnosti VÁHOSTAV - SK je zavedený v súlade s § 10 a nasl. zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme, a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Vybavovanie oznámení v podmienkach spoločnosti VÁHOSTAV - SK je upravené v dokumente Vnútorný systém preverovania oznámení.

Spôsob podávania oznámení

  • písomne na adresu: VÁHOSTAV - SK, a. s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
  • telefonicky na telefónne číslo: +421 904 462 317
  • elektronicky prostredníctvom e-mailovej schránky: podnety@vahostav-sk.sk.sk

Pri písomnom oznámení je potrebné obálky označiť nápisom neotvárať, ktoré zabezpečí ochranu Vašich osobných údajov pri registrovaní doručenej pošty do sídla spoločnosti (samozrejme za predpokladu, že predmetný podnet/oznámenie vykonávate neanonymne, t. j. s uvedením Vašich osobných údajov).

Formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: